• صفحه خانگی
 • >
 • پولی مالی
 • >
 • ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن: ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﮫﯿﻼت ﺑﻪ واﺣﺪ ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻟﺰﻟﻪ زده را بزودی ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

گزارش امروز : دکتر پرویزیان در جلسه مشترک با گروهی از ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﻧﮏ ھﺎی ﻋﺎﻣﻞ و اﺳﺘﺎﻧﺪار ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه که به منظور ﺗﺴﺮﯾﻊ و ﺗﺴﮫﯿﻞ در اﻣﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﮫﯿﻼت ﺑﻪ زﻟﺰﻟﻪ زدﮔﺎن برگزار شد؛ ضمنﺗﺸﮑﺮ از ﺗﻼش ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی اﺳﺘﺎﻧﺪار ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻟﺰﻟﻪ زده، ﮔﻔﺖ: ﺑﺎﻧﮏ ھﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻟﺰﻟﻪزده در ﮐﻨﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ھﺴﺘﻨﺪ.

مدیرعامل بانک پارسیان با تاکید بر انجام به موقع، ﺗﻮاﻓﻖ ھﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺣﻮزه ﺳﺎﺧﺖ ﻓﻀﺎھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ، ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ و ﮐﻤﮏرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻟﺰﻟﻪ زده ﺑﺎﻧﮏ ھﺎ، افزود: در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻢ اﺣﺪاث و ﺑﺎزﺳﺎزی واﺣﺪ ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و اﻣﯿﺪوارم ﺑﺎ ﻓﮫﺮﺳﺘﯽ ﮐﻪ وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻧﮏھﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ ﺑﺎﻧﮏ ھﺎ ﺑﻪ زودی ﺗﺴﮫﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ واﺣﺪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ دردﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار دھﻨﺪ.
دکتر پرویزیان ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد: ﺑﺎﻧﮏ ھﺎ در ﺗﻔﺎھﻢ ﻧﺎﻣﻪ ھﻤﮑﺎری ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻟﺰﻟﻪ زده ﻣﻮﻇﻒ ھﺴﺘﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﻻزم و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ را ﺑﺮای واﺣﺪھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه در این جلسه با اشاره به زلزله اخیر این استان و حضور پررنگ بانک ها برای کمک به بازسازی این مناطق اظهار داشت: بلافاصله بعد از زلزله رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک های کشور از مناطق زلزله زده استان بازدید کردند و بعد از بازدید تفاهم نامه ای برای تسهیل و سرعت بخشیدن به فرآیند اعطای تسهیلات به منظور بازسازی مناطق زلزله زده امضاء شد.
استاندار کرمانشاه با تأکید بر این که تصمیمات مهمی درخصوص تسریع در امر پرداخت تسهیلات برای واحد ها و اماکن زلزله زده گرفته شده افزود: مقرر شده مدیران عامل بانک ها نسبت به افزایش شعب برای پرداخت تسهیلات در این استان ها اقدام کنند.
در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ھﻮﺷﻨﮓ ﺑﺎزوﻧﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه، ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ زاده ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ، ﮐﻮرش ﭘﺮوﯾﺰﯾﺎن ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن , ﻋﻠﯽ اﺷﺮف اﻓﺨﻤﯽ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن , ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﻇﻢ ﭼﻘﺎزردی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﭙﻪ و ﻣﮫﺪﯾﺎن ﻣﻌﺎون ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ و ﺟﻤﻌﯽ ازﻣﺴﻮوﻟﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺴﺮﯾﻊ و ﺗﺴﮫﯿﻞ در اﻣﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﮫﯿﻼت ﺑﻪ زﻟﺰﻟﻪ زدﮔﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.

انتهای پیام ////

 • facebook
 • googleplus
 • twitter
 • linkedin
 • linkedin

ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت

 • facebook
 • twitter
 • googleplus
 • linkedIn
 • flickr

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *